پروژه و پایان نامه دانشجویی

|مرجع| پروژه | پایان نامه | مقاله |گزارش کارآموزي | ترجمه| تحقیقات دانشجویی |تخصصی|مهندسی|عمومی و..

پروژه آماده مکانیک سیالات و جامدات ansis ansys تحلیل و نتایج با انسیس

شرح پروژه :
پروژه آماده مکانیک سیالات و جامدات ansis ansys تحلیل و نتایج با انسیس

چکیده
تحلیل خستگی یکی از مهمترین بخشهای طراحی سازههای فراساحلی است. این تحلیل با توجه به وجود نیروهای متناوب
ناشی از موج، جریانات دریایی، باد و غیره در محیط دریا از اهمیت ویژهای در طراحی اولیه برخوردار است. همچنین، در نظر
گرفتن اثرات ناشی از خستگی، یکی از مؤلفههای مهم در تخمین عمر سکوها به شمار میرود.
در این مقاله، در ابتدا و با در نظر گرفتن شرایط محیطی محل عملیات (دریای خزر) سکوی جکآپ ایرانخزر توسط نرمافزار
مدلسازی شده است. با توجه به آمارهای موجود از شرایط محیطی دریای خزر ارتفاع موج مشخصه برابر 12 متر و ANSYS
سرعت جریانات دریایی برابر 1 متر بر ثانیه در نظر گرفته شده است. به منظور مدلسازی اندرکنش خاک و سازه، از فنرهای
در آبهای کمعمق استخراج شده است. پس از انجام تحلیل API الاستیکی استفاده گردیده که سختی آنها بر اساس آییننامه
دینامیکی غیرخطی در تمامی جهتهای تابش موج، راستای موج غالب و اتصال بحرانی سکو مشخص شده است. این اتصال با
درنظر گرفتن طول مؤثر عضوها و تکیهگاههای مناسب، مدلسازی شده و پس از اعمال بارهای سهگانه (نیروی محوری، لنگر
خمشی درونصفحه و لنگر خمشی برونصفحه) تحت تحلیل خستگی قرار گرفته است. سپس، با در نظر گرفتن قانون ترکیب
تنش نقطه حاد محاسبه شده و گره بحرانی نیز مشخص شده است. تحلیل خستگی برای ، API تنش ارائه شده توسط آییننامه
انجام شده و خسارت سالیانه و در نهایت عمر تقریبی API توصیه شده توسط آییننامه S-N این گره، با در نظر گرفتن دیاگرام
سکو بدست آمده است. در ادامه بر اساس روش توزیع تجمعی انرژی موج اثر راستاهای مختلف موج در تحلیل خسارت سالیانه
اتصال بحرانی، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در این مقاله، سعی شده تا با سادهسازی محاسبات و نیز اعمال تقریبهای قابل قبول، روش آسانی به منظور یافتن اتصال بحرانی
سکوی جکآپ پیشنهاد شده و سپس از روی تنش بحرانی در اتصالات این سکو عمر تقریبی آن را محاسبه کرد.
کلمات کلیدی: جکآپ، تحلیل دینامیکی، خستگی، اتصال بحرانی، خسارت سالیانه
کلمات کليدي :
کلمات کلیدی: جک آپ، تحلیل دینامیکی-، خستگی، -اتصال بحرانی، خسارت سالیانه پروژه آماده مکانیک سیالات و جامدات ansis ansys تحلیل و نتایج با انسیس
نکات لازم به ذکر براي مدير سايت :

نکات لازم به ذکر براي کاربران سايت :
پروژه آماده مکانیک سیالات و جامدات ansis ansys تحلیل و نتایج با انسیس
دسته بندي موضوعي :
فني و مهندسي > مهندسي مكانيك
سطح علمي پروژه :
پيشرفته
نوع پروژه :
پروژه های تخصصي
مقطع تحصيلي :
کارشناسي
رشته ي تحصيلي :
مهندسي‌ مكانيك‌
تاريخ انتشار :
27/04/1389فايل پروژه :
بررسی اثرات ناشی از خستگی در اتصالات سکوی جکآپ در دریایخزر.pdf با حجم 581 کيلوبايت
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم مرداد ۱۳۸۹ساعت 16:36  توسط پروژه دانشجویی  |